Oferta
Newsletter
Bądź na bieżąco z informacjami!
informacje handlowe
relacje inwestorskie
Ogólne warunki dostawy zbrojeń budowlanych


OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY ZBROJEŃ BUDOWLANYCH

obowiązujące w Drozapol-Profil S.A. z dnia 17.04.2012r. (z późn. zm.)


§1. Postanowienia ogólne

1.    Niniejsze ogólne warunki dostawy zbrojeń prefabrykowanych stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego i mają zastosowanie do wszystkich umów na dostawę stali zbrojeniowej zawieranych przez Drozapol-Profil S.A. jako Dostawcę.

2.    Postanowień niniejszych nie stosuje się, gdy Zamawiającym jest osoba fizyczna, która nabywa rzeczy w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą ani zawodową.

3.    Użyte w dalszej części niniejszych ogólnych warunków dostawy zbrojeń określenia oznaczają:
-    Ogólne Warunki - niniejsze „Ogólne warunki dostawy zbrojeń budowlanych (OWDZB) obowiązujące w Drozapol-Profil S.A. z siedzibą w Bydgoszczy”;
-    Dostawca - Drozapol-Profil S.A. z siedzibą w Bydgoszczy;
-    Zamawiający - podmiot będący drugą stroną umowy dostawy (kontrahent Drozapol-Profil S. A.);
-    Strony - Dostawca i Zamawiający;
-    Zbrojenia – elementy wykonane ze stali zbrojeniowej, gatunek BST500S/B500SP lub inny  odpowiednik, pociętej              i pogiętej w figury przez Dostawcę lub o długościach handlowych w ramach Umowy z Zamawiającym;
-    Dostawa – dostarczenie zbrojeń zgodnie z Ogólnymi Warunkami oraz Umową przez Dostawcę na rzecz Zamawiającego;
-    Umowa – umowa na dostawę zbrojeń zawarta między Dostawcą i Zamawiającym;
-    Potwierdzone Zamówienie – dokument sporządzony na kwestionariuszu Dostawcy, podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i potwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela Dostawcy;
-    Zlecenie – podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego zamówienie na dostawę konkretnej ilości zbrojeń, według dokumentacji technicznej znajdującej się u Dostawcy, w ramach Potwierdzonego Zamówienia lub Umowy.

4.    Niniejsze Ogólne Warunki, Potwierdzone Zamówienie lub Umowa z Zamawiającym, jeżeli zostanie taka zawarta, są jedynym uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie Dostawy.

5.    Potwierdzone Zamówienie lub Zawarcie Umowy wyłącza stosowanie niniejszych Ogólnych Warunków tylko w zakresie uregulowanym w nich w sposób odmienny.

§  2. Zawarcie umowy

1.    Umowa musi zostać zawarta na piśmie, pod rygorem nieważności, przez osoby uprawnione do reprezentowania stron.

2.    Wyłącza się wszelkie prawem przewidziane możliwości milczącego (dorozumianego) zawarcia umowy.

§ 3. Zamówienia

1.    Zamawiający, uwzględniając harmonogram wynikający z załącznika do Potwierdzonego Zamówienia lub Umowy, zobowiązuje się składać każdorazowo Zlecenia na dostawy poszczególnych części przedmiotu Umowy.

2.    Zlecenia muszą być składane:
1)    z wyprzedzeniem co najmniej  3 dni roboczych dla ilości do 5 ton (pisemnie faksem lub drogą mailową);
2)    z wyprzedzeniem co najmniej  5 dni roboczych dla ilości do 10 ton (pisemnie faksem lub drogą mailową);
3)    z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni roboczych dla ilości od 10 do 15  ton (pisemnie faksem lub drogą mailową).

3.    Powyższe terminy są dla Dostawcy orientacyjne, a ostateczny termin dostawy potwierdza każdorazowo Dyrektor Oddziału Produkcji Zbrojeń Budowlanych.

4.    Zlecenie, złożone przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, musi być dokonane faksem lub mailem na adres osoby upoważnionej i określać powinno, co najmniej, następujące elementy: rodzaj, ilość i jakość wyrobów wg dokumentacji technicznej dla danego zakresu, budowę, na którą ma być zrealizowana dostawa oraz dokładny termin dostawy.

5.    Dostawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Zamawiającego ani osób trzecich za nieterminową realizację Zlecenia w wykonaniu ust. 2 niniejszego paragrafu, jeżeli termin danej dostawy wykracza poza terminy dostaw wynikające z harmonogramu.

6.    Dostawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Zamawiającego ani osób trzecich za nieterminową realizację zobowiązań wynikających z harmonogramu  w przypadku braku Zleceń wskazanych w niniejszym paragrafie, albo też złożenia ich w terminach uniemożliwiających wykonanie zobowiązań wynikających z harmonogramu, np. z uwagi na konieczność zakupu niezbędnej stali do produkcji.

7.    Dostawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Zamawiającego ani osób trzecich za nieterminową realizację Zlecenia w wykonaniu ust. 2 niniejszego paragrafu, jeżeli Zlecenie Zamawiającego nie posiada elementów wskazanych w ust. 4.

8.    Zmiana kolejności dostaw przewidzianych harmonogramem, stanowiącym załącznik do Umowy wymaga pisemnej zmiany tegoż załącznika.

9. Z uwagi na fakt, iż produkcja zbrojeń budowlanych realizowana jest za pomocą produkcyjnego programu komputerowego, którego obliczenia dokonywane są według wymiarów teoretycznych, wykonanie umowy, w tym realizacja dostawy i jej rozliczenie nastąpi według wagi teoretycznej podanej na dokumencie WZ, która wyliczona została przez produkcyjny program komputerowy.
   

§ 4. Wynagrodzenie

1.    Z tytułu wykonywania Umowy lub realizacji Potwierdzonego Zamówienia, Dostawcy przysługuje wynagrodzenie stanowiące iloczyn ilości stali zbrojeniowej wskazanej na dokumencie WZ, zgodnie z  § 3 ust. 9 Ogólnych Warunków oraz cen jednostkowych określonych w Umowie/Potwierdzonym Zamówieniu, z zastrzeżeniem § 8 ust. 6 Ogólnych Warunków.

2.    Wynagrodzenie, wyliczone stosownie do postanowień ust. 1, powiększone jest o koszty transportu, o ile Umowa lub Potwierdzone Zamówienie nie stanowi inaczej.

3.    Do kwoty, ustalonej stosownie do postanowień ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, doliczany jest VAT.

4.    Przy ustalaniu wynagrodzenia oraz kosztów transportu mają zastosowanie ceny jednostkowe obowiązujące w dniu Dostawy. Zamawiający ma również możliwość samodzielnego odbioru przedmiotu Umowy czy Potwierdzonego Zamówienia z zakładu Dostawcy.

5.    Każdorazowo, na  żądanie Zamawiającego, Dostawca udostępni Zamawiającemu niezbędne atesty na pręty zbrojeniowe użyte do produkcji. Za usługę wystawienia każdego atestu przez Dostawcę, Zamawiający zapłaci Dostawcy 8 zł netto + VAT. Dostawca dołoży wszelkich starań, aby atesty były dostarczane razem z Dostawą, nie później jednak niż z wystawionymi fakturami chyba, że do czasu wystawienia faktury Dostawca nie otrzyma atestu/atestów od producenta. W takim przypadku przesłanie/dostarczenie atestu nastąpi niezwłocznie, po otrzymaniu ich od producenta. Opisana zwłoka nie powoduje odpowiedzialności Dostawcy i nie może być powodem jakichkolwiek działań, roszczeń czy żądań ze strony Zamawiającego wobec Dostawcy.

6.    Strony określą łączne wynagrodzenie Dostawcy z tytułu wykonania Umowy. 
 

§ 5. Warunki płatności

1.    Za każdą Dostawę Dostawca będzie wystawiał faktury, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia Dostawy.

2.    Zapłata należności Dostawcy wynikającej z faktur nastąpi w terminie wskazanym w Umowie, w formie przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Dostawcy, wskazany na fakturze.

3.    Termin płatności liczy się od dnia wydania towaru.

4.    Datą zapłaty jest dzień uznania konta Dostawcy.

5.    Celem realizacji Potwierdzonego Zamówienia lub Umowy oraz zabezpieczenia zapłaty zobowiązań wobec Dostawcy Zamawiający ustanowi na żądanie Dostawcy zabezpieczenia. Brak zabezpieczenia może skutkować nie przyjęciem do realizacji złożonego Potwierdzonego Zamówienia czy podpisanej Umowy.

6.    Ustanowienie zabezpieczeń nie ogranicza Dostawcy w możliwości dochodzenia swoich należności z całego majątku Zamawiającego.

7.    Dostawca może udzielić Zamawiającemu limit kredytowy.

8.    W wypadku złożenia przez Zamawiającego Zlecenia, którego realizacja powodowałaby zwiększenie zobowiązań ponad kwotę limitu kredytowego, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania płatności za Dostawy do takiej kwoty, by łączna kwota zadłużenia, wraz z wynikającym z nowego Zlecenia, nie przekraczała limitu kredytowego, choćby terminy płatności nie były jeszcze wymagalne. 

9.    Limit, o którym mowa w ust. 7 może być w każdym momencie zmniejszony lub cofnięty przez Dostawcę, bez podania przyczyny. Zmiana limitu lub jego cofnięcie przez Dostawcę nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie pisemnej informacji skierowanej do Zamawiającego.

§ 6. Zasady odbioru stali zbrojeniowej

1.    Ustala się następujące zasady odbioru dostarczanej stali zbrojeniowej w ramach realizacji postanowień Umowy lub Potwierdzonego Zamówienia:
1)    Zamawiający zobowiązany jest do odbioru Dostawy w dniu jej dostarczenia przez Dostawcę lub w dniu wskazanym do odbioru z zakładu produkcyjnego Dostawcy.
2)    Upoważniony pracownik Zamawiającego potwierdza przyjęcie Dostawy zgodnej ze Zleceniem i dokumentem WZ, albo ją odrzuca, jeżeli jest niezgodna, dokonując przy tym stosownych adnotacji na dokumencie WZ.
3)    Za zbrojenie zgodne ze Zleceniem Dostawca uznaje zbrojenie dostarczone i odebrane w ramach danego Zlecenia. Podpis złożony przez przedstawiciela Zamawiającego na odpowiednim dokumencie jest tego potwierdzeniem. Zgłaszane później reklamacje, uwagi czy niezgodności nie będą brane pod uwagę i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec Dostawcy.
4)    Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu utwardzoną i odśnieżoną drogą na wyznaczone miejsce rozładunku zbrojeń, a w przypadku ugrzęźnięcia samochodu Dostawcy, do udzielenia kierowcy koniecznej pomocy technicznej.
5)    W przypadku konieczności mycia kół po wyjeździe z budowy, Zamawiający zapewni warunki do wykonania tej czynności.
6)    Za terminowy i nie powodujący zniekształceń, poplątania i pomieszania dostarczonych zbrojeń rozładunek odpowiada Zamawiający.

2.    W przypadku nie dokonania odbioru, o którym mowa w niniejszym paragrafie, Dostawca uprawniony jest do sporządzenia protokołu jednostronnego z mocą dokumentu, o którym mowa w ust.1.

3.    Odmowa podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 2, przez przedstawiciela Zamawiającego, nie stanowi podstaw do jego nieważności.

4.    W przypadku braku odbioru wyprodukowanego towaru w terminie 7 dni od ustalonego terminu odbioru lub / i w terminie 7 dni od daty podanej w uzgodnionym obustronnie harmonogramie dostaw, Dostawca ma prawo wystawić fakturę za zamówione a nie odebrane wyroby, przewieźć towar do magazynu depozytowego na wolnym powietrzu i obciążyć Zamawiającego kosztami magazynowania i obsługi, w wysokości 10 zł netto/t za każdy rozpoczęty tydzień magazynowania.
 
        
                                                                                              

§ 7. Zasady rozpatrywania reklamacji

Do rozpatrywania reklamacji z tytułu realizacji  Umowy stosuje się odpowiednio OGÓLNE WARUNKI ROZPATRYWANIA REKLAMACJI dla wyrobów hutniczych w Drozapol-Profil S.A.


§ 8. Wstrzymanie dostaw, zmiana i rozwiązanie Umowy

1.    Dostawca  ma prawo wstrzymania dostaw, a także odstąpienia od realizacji Potwierdzonego Zamówienia lub Umowy, bądź też rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku zwłoki Zamawiającego w płatności zobowiązań wobec Dostawcy lub w przypadku ograniczenia lub cofnięcia przyznanego mu limitu kredytowego.

2.    Dostawca  ma prawo wstrzymania Dostaw a także odstąpienia od realizacji Potwierdzonego Zamówienia lub Umowy, bądź też rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym także w przypadku:
1)    nie ustanowienia zabezpieczeń, o których mowa w § 5,
2)    w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Zamawiającego, wszczęcia postępowania naprawczego bądź likwidacji,
3)    nie przedstawienia przez Zamawiającego harmonogramu lub specyfikacji stali w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania Umowy lub Potwierdzenia Zamówienia, jednak nie później niż na 5 dni przed realizacją pierwszej Dostawy. Dostawca  ma prawo do odmowy realizacji Dostaw wyprzedzających lub przekraczających terminy Dostaw wynikające z harmonogramu określonego w załączniku do Umowy.

3.    Zamawiający może rozwiązać Umowę lub odstąpić od realizacji Potwierdzonego Zamówienia z zachowaniem 1 tygodniowego okresu wypowiedzenia, jeżeli nastąpiło rozwiązanie umowy między inwestorem a Zamawiającym.

4.    W razie odstąpienia od realizacji Umowy lub Potwierdzonego Zamówienia, bądź też rozwiązania Umowy, na żądanie Dostawcy zostanie sporządzony przez Strony protokół inwentaryzacji dostaw na dzień odstąpienia/rozwiązania, a Zamawiający zapłaci Dostawcy za wszystkie wyprodukowane dla niego, zarówno odebrane jak i nieodebrane zbrojenia. Zamawiający zapłaci także Dostawcy koszty, jakie ten poniósł w związku z realizacją Umowy lub Potwierdzonego Zamówienia, w szczególności nabędzie od Dostawcy na jego żądanie materiał nabyty celem wykonania Umowy lub Potwierdzonego Zamówienia.

5.    W dniu odstąpienia od realizacji Umowy lub Potwierdzonego Zamówienia/rozwiązania Umowy, Zamawiający zobowiązany jest także do zapłaty wszystkich zobowiązań wobec Dostawcy, które stają się wymagalne.

6.    W przypadku wzrostu cen stali na rynkach światowych lub rynku krajowym w stosunku do cen obowiązujących w dniu zawarcia Umowy lub Potwierdzenia Zamówienia, Dostawca ma prawo do zmiany cen wskazanych w Umowie, Potwierdzonym Zamówieniu. O zmianie ceny  Dostawca zawiadomi  pisemnie Zamawiającego na 7 dni roboczych przed datą jej wprowadzenia. Zmiana ceny nie wymaga aneksu do Umowy czy Potwierdzonego Zamówienia. W powyższym wypadku Zamawiający może w terminie 7 dni od powiadomienia go o zmianie cen odstąpić od Umowy. Postanowienia ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.
 

§ 9. Kary umowne

1.    W przypadku nieterminowych płatności wynikających z faktur, jak i w przypadkach opisanych w § 8 ust. 4 i 5,   Zamawiający zapłaci Dostawcy odsetki ustawowe od kwoty podanej na fakturze za każdy dzień opóźnienia.

2.    W przypadku postoju samochodów Dostawcy na budowie powyżej dwóch godzin Zamawiający zapłaci karę umowną za postój w wysokości 200 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

3.    W przypadku odmowy przyjęcia dostawy, Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wartości nieprzyjętej Dostawy oraz do zapłacenia poniesionych kosztów transportu. 

4.    Zamawiającemu przysługuje kara umowna za zawinioną przez Dostawcę zwłokę w dostawach w wysokości 0,1% wartości Dostawy, której dotyczy zwłoka, za każdą dobę w przekroczeniu ustalonych terminów Dostaw.

5.    Dostawcy przysługuje kara umowna za opóźnienie  w dostawach stali zbrojeniowej względem harmonogramu, wynikająca z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 0,1% wartości Dostawy, której dotyczy opóźnienie, za każdą dobę w przekroczeniu ustalonych terminów Dostaw.

6.    Dostawcy przysługuje kara umowna za zwłokę w odbiorze Dostaw  w wysokości 0,1% wartości Dostawy, której zwłoka dotyczy, za każdą rozpoczętą dobę w przekroczeniu ustalonych terminów Dostaw.

7.    W przypadku, gdy ilość dostarczonej stali zbrojeniowej będzie niższa od określonej  w Potwierdzonym Zamówieniu lub Umowie, Dostawca  ma prawo domagania się kary umownej w wysokości 20% wartości netto niedostarczonej stali zbrojeniowej, przy zastosowaniu cen z Potwierdzonego Zamówienia lub Umowy. W przypadku przekroczenia ilości określonej w Potwierdzonym Zamówieniu lub Umowie, jak również dodatkowego zlecenia prac czy dostaw uzupełniających, Dostawca może uzależnić ich wykonanie od odrębnego ustalenia nowych warunków cenowych.

8.    W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie  Dostawcy, Zamawiający ma prawo domagania się kary umownej w wysokości 10% wartości netto niedostarczonej stali zbrojeniowej, przy zastosowaniu cen określonych w Potwierdzonym Zamówieniu lub Umowie.

9.    W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie  Zamawiającego, Dostawca ma prawo domagania się kary umownej w wysokości 10% wartości netto Umowy lub Potwierdzonego Zamówienia.

10. Kary umowne mogą się kumulować.
 

§ 10. Wyłączenie odpowiedzialności

1.    Dostawca może być zwolniony z odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy lub Potwierdzonego Zamówienia w razie, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem wystąpienia siły wyższej.

2.    Przez pojęcie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu staranności wymaganej w stosunkach kupieckich lub któremu nie można było się przeciwstawić, działając z należytą starannością.

3.    Zdarzeniami siły wyższej są w szczególności: strajk generalny, walki wewnętrzne w kraju lub za granicą, blokada przejść granicznych, portów lub innych powszechnie używanych miejsc wjazdowych lub wyjazdowych, zakazy eksportu lub importu, trzęsienia ziemi, powodzie, epidemie i inne zdarzenia elementarnych sił przyrody (w tym: zakazy poruszania się samochodów ciężarowych z powodu upałów, duże opady śniegu lub uciążliwe mrozy), których Dostawca nie mógł przezwyciężyć, a których ponadto nie przewidział i nie mógł przewidzieć.

4.    Dostawca może być zwolniony z odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy lub Potwierdzonego Zamówienia w razie, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z powodu ograniczeń w produkcji producenta dostarczającego stal do Dostawcy, anulacji zamówienia np. z powodu awarii u producenta, kradzieży w czasie transportu, których Dostawca nie mógł przezwyciężyć, a których ponadto nie przewidział i nie mógł przewidzieć.

5.    Postanowienia niniejszego paragrafu w żaden sposób nie umniejszają ani nie ograniczają wyłączeń odpowiedzialności Dostawcy przewidzianych innymi postanowieniami Ogólnych Warunków Dostaw Zbrojeń.
 

§ 11. Inne postanowienia

1.    Strony obowiązane są zawiadamiać się wzajemnie o każdorazowej zmianie adresu miejsca siedziby oraz numerów telefonów, adresów e-mail, telefaksów.

2.    W razie zaniedbania tego obowiązku pismo przesłane pod ostatnio wskazany przez Stronę adres i zwrócone z adnotacją o niemożności doręczenia pozostawia się w dokumentach ze skutkiem doręczenia.

3.    Wierzytelności Zamawiającego wobec Dostawcy nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek czynności prawnych bez pisemnej zgody Dostawcy.

4.    Tytuły poszczególnych punktów niniejszych Ogólnych Warunków wprowadzone zostały jedynie dla ułatwienia posługiwania się tekstem i nie mają znaczenia prawnego, a co za tym idzie tekst Ogólnych Warunków nie może być interpretowany na ich podstawie.

5.    Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków okazałyby się nieważne lub nieskuteczne, nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. W takim przypadku strony zobowiązują się przyjąć takie postanowienia, które odzwierciedlać będą uprzednie postanowienia w sposób skuteczny.

6.    Niniejsze Ogólne Warunki, Umowa, Potwierdzone Zamówienie wraz ze wszystkimi załącznikami stanowią całość porozumienia pomiędzy Stronami i skutecznie zastępują wszelkie ustalenia, zarówno w formie pisemnej jak i ustnej, które Strony zawarły lub wymieniły w trakcie negocjacji.

7.    Wszelkie zmiany do powyższych postanowień mogą być wprowadzane jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

8.    W sprawach nieuregulowanych, zgodnie z zapisem w ust. 6 i 7, będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.

9.    Sprawy sporne, które nie zostaną rozstrzygnięte w drodze negocjacji, rozpatrywane będą przez  właściwy sąd w Bydgoszczy. Dostawca i Zamawiający dołożą wszelkich starań, by ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji Potwierdzonych Zamówień lub Umów, były rozwiązywane polubownie.


Zarząd Drozapol-Profil S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

Link został wysłany!
Nieprawidłowe dane
Akceptuję
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
Czytaj więcej »