Oferta
Newsletter
Bądź na bieżąco z informacjami!
informacje handlowe
relacje inwestorskie
Ogólne warunki reklamacji


OGÓLNE WARUNKI ROZPATRYWANIA REKLAMACJI (dalej OWRR)

dla wyrobów hutniczych w Drozapol-Profil S.A.

A. Postępowanie reklamacyjne

1. W przypadku wystąpienia wady produktu, nabywca zobowiązany jest dokonać pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego w Drozapol-Profil S.A. Bydgoszcz ul. Toruńska 298a. w ciągu 3 dni od daty dostawy lub od ujawnienia wady ukrytej.

2. Zgłoszenia reklamacyjne kierowane do Drozapol-Profil S.A. winno być dokonywane bezpośrednio przez nabywcę bądź  osobę przez niego upoważnioną.

3. Do produktów zgłaszanych do reklamacji w Drozapol-Profil S.A. należy dołączyć czytelnie i kompletnie wypełniony formularz „Karta Reklamacyjna Klienta”, dokument WZ, nr wytopu, normę na jaka powołuje się klient, nr dostawy lub listu przewozowego, nr samochodu lub wagonu, imię i nazwisko kierowcy dostarczającego towar, oraz zdjęcia  przedstawiające stan reklamowanych produktów

4. Nie uwzględnia się reklamacji ilościowej towaru w zakresie ± 0,5% wagi dostarczonego towaru lub różnicy większej jeżeli wynika ona z Norm Jakości lub Polskich Norm.

5. W celu zgłoszenia reklamacji ilościowej towaru klient powinien posiadać aktualny atest oraz legalizacje wagi elektronicznej wg. której zgłoszono reklamacje. Reklamacje ilościowe zgłaszane na podstawie pomiarów wagi samochodowej, albo na podstawie tzw. przelicznika nie będą rozpatrywane.

6. Reklamowany towar, a w przypadku reklamacji ilościowej, cała dostawa, winna pozostać w nienaruszonym stanie do dyspozycji Drozapol-Profil S.A. na magazynie klienta, do czasu rozpatrzenia reklamacji. Towar powinien zostać zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych. Nie spełnienie tych warunków będzie równoznaczne z  odrzuceniem reklamacji.

7. Zgłoszenie reklamacji nie przerywa terminu płatności za reklamowany towar i nie zwalnia klienta przed obowiązkiem terminowej zapłaty.

B. Sposób rozpatrywania reklamacji

1. Drozapol-Profil S.A zobowiązuje się załatwić reklamacje w możliwie najszybszym terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty oględzin wadliwego produktu przez Komisje Reklamacyjna Drozapol-Profil S.A. W szczególnych okolicznościach
( np. wymagany udział przedstawiciela producenta) termin ten może być dłuższy. O terminie przyjazdu przedstawiciela producenta Drozapol-Profil S.A. poinformuje klienta.

2. Uznając zgłoszenie reklamacyjne za zasadne, Drozapol-Profil S.A. może:
a) dokonać wymiany wadliwego produktu na podobny o nie gorszych parametrach,
b) dokonać zwrotu zapłaconej ceny w terminie 7 dni od ustalenia, uznając że niemożliwe jest załatwienie reklamacji w sposób określony w ust. 2 lit. „a”., oraz dokonać odbioru wadliwego towaru,
c) zaproponować klientowi upust cenowy.

3. O sposobie załatwienia reklamacji decyduje Drozapol-Profil S.A.

4. Drozapol-Profil S.A. zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu obsługi reklamacji, jeśli z przyczyn niezależnych od Drozapol-Profil S.A. - zachowanie terminu podstawowego jest niemożliwe.

5. W sprawach spornych strony dopuszczają możliwość powołania niezależnej organizacji (np. SGS) w celu rozstrzygnięcia zasadności reklamacji.

C. Koszty reklamacji ponoszone przez nabywcę

1. W przypadku ustalenia w toku postępowania reklamacyjnego, ze zgłoszenie reklamacyjne jest nieuzasadnione albowiem nie było żadnych objawów ani podstaw prawnych ( np. wynikających z norm) uzasadniających reklamacje, Drozapol-Profil S.A. obciąży nabywcę kosztami związanymi z jej załatwieniem, a w szczególności kosztami ogólnymi związanymi z weryfikacją zgłoszenia reklamacji, w tym kosztami dojazdu i pracy osób rozpatrujących reklamacje.

D. Koszty reklamacji ponoszone przez Drozapol-Profil S.A.

1. Klient przyjmuje do wiadomości , że Drozapol-Profil S.A. posiada polisę odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej  i w przypadku  poniesionych, udokumentowanych szkód może wystąpić do ubezpieczyciela o wypłatę odszkodowania. Klient nie ma prawa do obciążania Drozapol-Profil S.A. żadnymi karami , ani potrącania z należnych płatności jakiejkolwiek kwoty.

Zarząd Drozapol-Profil S.A. z siedzibą w Bydgoszczy


Link został wysłany!
Nieprawidłowe dane
Akceptuję
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
Czytaj więcej »