Oferta
Newsletter
Bądź na bieżąco z informacjami!
informacje handlowe
relacje inwestorskie
Ogólne warunki zakupów


OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW DROZAPOL-PROFIL S.A.  (dalej: OWZ DP)

z dnia: 2.07.2012

1. Postanowienia ogólne

1.1    Niniejsze ogólne warunki stanowią ogólne warunki umów  w  rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego i mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów zawieranych przez Drozapol-Profil S.A. jako Kupującego, zwanego dalej Zamawiającym.
1.2    Postanowień niniejszego Regulaminu nie stosuje się gdy Sprzedawcą (zwanym dalej Dostawcą) jest osoba fizyczna, która  zbywa rzeczy w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą ani zawodową.

2. Przedmiot Zamówienia i warunki ogólne

2.1    Przedmiotem Zamówienia jest dostawa towarów i/lub świadczenie usług zamówionych przez Drozapol-Profil SA.
2.2    Zamawiany towar nie może mieć śladów korozji oraz innych wad, chyba że zostało to wyraźnie dopuszczone w zamówieniu.
2.3    Zamówienie realizowane może być wyłącznie po wadze rzeczywistej materiału.
2.4    Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z jego warunkami i określoną specyfikacją (ilość, gatunek, termin dostawy/odbioru, norma, cena, atest).
2.5    Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia i rozładunku towaru niezgodnego z Zamówieniem.
2.6    Wszelkie zmiany specyfikacji Zamówienia mogą zostać wprowadzone po uprzedniej pisemnej akceptacji ze strony Zamawiającego, pod rygorem nieważności.
2.7    Dostawca zobowiązuje się do pisemnego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji (faksem lub pocztą elektroniczną). Potwierdzenie powinno być bezwzględnie podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Dostawcy na podstawie ważnego pełnomocnictwa lub zgodnie z rejestrem KRS lub wpisem do ewidencji działalności gospodarczej.
Przystąpienie do realizacji zamówienia, nawet bez potwierdzenia, traktuje się na równi z zaakceptowaniem Ogólnych Warunków Zakupów Drozapol – Profil S.A. i potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
2.8    W przypadku braku otrzymania Potwierdzenia Zamówienia w terminie  2 dni od daty dostarczenia Zamówienia, Zamówienie uznaje się za przyjęte do realizacji na warunkach określonych w zamówieniu.

3. Warunki i termin dostawy

3.1    Dostawca zobowiązuje się dostarczyć zamawiany towar w terminie określonym w  Zamówieniu.
3.2    Dostawa powinna być zrealizowana zgodnie z warunkami dostawy w rozumieniu regulacji INCOTERMS 2010
3.3    W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Zamówienia, Zamawiający ma prawo według własnego wyboru odstąpić od jego wykonania w całości lub części  oraz/lub obciążyć Dostawcę karą umowną w wysokości 0,5% wartości  Zamówienia za każdy dzień opóźnienia w dostawie.
3.4    Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy ewentualne szkody spowodowane opóźnieniem w dostawie przekroczą wysokość kary umownej, a także w przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od przyjętego do realizacji Zamówienia (z przyczyn leżących po stronie Dostawcy) .
3.5    W przypadku realizacji dostawy (dotyczy zamówień całosamochodowych ) na bazie EXW/FCA (wg. INCTERMS 2010), Dostawca zostanie obciążony karą w wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów transportowych, za niedoładunek poniżej 22 ton.
3.6    W przypadku dostawy na bazie DAP (wg. INCTERMS 2010), osobą upoważnioną z ramienia Dostawcy do podpisywania wszelkich dokumentów potwierdzających dostawę jest osoba dostarczająca towar.
3.7    W przypadku wykrycia niedoboru i/lub wad towaru po jego rozładunku  Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia materiału do dyspozycji Dostawcy. W takim przypadku odbiór towaru pozostawionego do dyspozycji powinien nastąpić w terminie 7 dni od daty zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego, pod rygorem obciążenia Dostawcy kosztami składowania i przeładunków. Wydanie towaru nastąpi po pokryciu kosztów transportu i kosztów składowania, na podstawie wystawionej przez Zamawiającego faktury VAT. Dostawca nie ma prawa w takim przypadku do wystawienia faktury za dostarczony towar, który traktowany jest jak towar w depozycie. Postanowienia pkt. 3.3 stosuje się odpowiednio.

4. Warunki płatności

4.1    Termin płatności liczony będzie od dnia doręczenia Zamawiającemu oryginału faktury VAT pod warunkiem doręczenia wraz z fakturą  atestów i innych wymaganych przez Zamawiającego dokumentów w wymaganej przez Zamawiającego formie. W razie niespełnienia powyższego warunku termin płatności liczony będzie od dnia doręczenia ostatniego z dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim.  Dostawca zobowiązany jest do  przesłania faktury VAT również faksem (fax.: 052 326 09 53) lub pocztą elektroniczną (e-mail: zakupy@drozapol.pl)
4.2    Faktury z zastrzeżeniem prawa własności nie będą honorowane przez Zamawiającego. Bieg terminu płatności będzie liczony od dnia doręczenia prawidłowej faktury bez zastrzeżenia prawa własności, pkt. 4.1 stosuje się odpowiednio.

5. Jakość

5.1    Dostawca gwarantuje, że zamawiany towar posiada znak CE lub inny znak wymagany przez obowiązujące ustawodawstwo, pozwalający na wprowadzenie towaru do obrotu na rynek Unii Europejskiej.
5.2    Dostawca towaru jest zobowiązany do udostępnienia całej dokumentacji technicznej wyrobu na żądanie uprawnionych organów nadzoru rynku.
5.3    Zamawiającemu przysługuje  prawo do złożenia reklamacji na towar, który nie spełnia warunków zamówienia pod względem ilościowym i/lub jakościowym, a Dostawca zobowiązuje się ustosunkować do zgłoszonej reklamacji w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. W przypadku nie otrzymania odpowiedzi na reklamację w podanym terminie, Strony zgodnie  uznają reklamację za rozstrzygniętą na  korzyść Zamawiającego. W przypadku podjęcia działań zmierzających do rozpatrzenia reklamacji, maksymalny termin na to Strony uzgadniają na 30 dni. Po tym terminie, nierozstrzygniętą reklamację strony uznają za  rozstrzygniętą na  korzyść Zamawiającego.

6. Warunki dodatkowe

6.1    Dostawca zobowiązuje się do załączenie atestów do dowodu wydania (WZ) i/lub dowodu dostawy. W innym przypadku Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia oryginału atestu najpóźniej wraz z fakturą sprzedaży. W każdym jednak przypadku musi to nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od daty dostawy, pod rygorem wydłużenia terminu płatności ,o którym mowa w pkt. 4.1. W przypadku nie dostarczenia atestów Zamawiający ma także prawo do skorzystania z  praw określonych w pkt. 3.3 oraz 3.7.
6.2    Zamawiający upoważnia dostawcę do wystawiania faktury VAT (zgodnej z zamówieniem) bez podpisu Zamawiającego.
6.3    Dostawca zobowiązany jest do umieszczenia numeru Zamówienia na fakturze.
6.4    Wszelkie wierzytelności wynikające z  Zamówienia nie mogą być przedmiotem jakiejkolwiek czynności prawnej, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
6.5    Wszelkie spory, które mogą powstać między stronami umowy, w związku z realizacją Zamówienia powinny być rozstrzygane w sposób polubowny. Spory nie rozstrzygnięte w sposób polubowny będą rozstrzygane przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
6.6    Każda ze stron zobowiązuje się do zachowania poufności w stosunku do wszystkich informacji dotyczących realizacji Zamówienia.
6.7    Niniejsze Ogólne Warunki Zakupów, zatwierdzone przez Zarząd Drozapol-Profil SA są  integralną częścią Zamówienia.
6.8    Pozostałe warunki handlowe nie ujęte w OWZ DP reguluje Kodeks Cywilny.
Link został wysłany!
Nieprawidłowe dane
Akceptuję
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
Czytaj więcej »